Åpenhetsloven

Åpenhetsloven: Oppfyllelse av krav til åpenhet om vår leverandørkjede

Åpenhetsloven krever at vår virksomhet skal fokusere på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår leverandørkjede. Loven pålegger oss også en informasjonsplikt overfor allmenheten og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

VVS Comfort AS arbeider hovedsakelig som rørentreprenør innenfor Oslo og Østfold området. I forbindelse med dette arbeidet benytter vi produkter fra anerkjente kvalitetsleverandører. Disse leverandørene er i all hovedsak registrert i Norge. En mindre andel har opprinnelse fra andre kontinenter.

Hoveddelen av våre produkter anskaffes fra de ledende grossistene i Norge gjennom vårt medlemskap i VVS Norge Prosjekt. Dette sikrer i stor grad at produktene er produsert av virksomheter som respekterer internasjonale arbeidsrettigheter (ILO). VVS Norge gjennomfakturer og er dermed pålagt å sikre gjennom aktsomhetsvurderinger av sine leverandører og revisjoner av disse. Vi kjøper over 80 % av våre varer gjennom VVS Norge Prosjekt. Les mer om arbeidet de gjør her, trykk her. VVS Norge er eid av Mestergruppen. Les om arbeidet Mestergruppen gjør, trykk her.

Vi utarbeider hvert år en redegjørelse for vårt arbeide med aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden vår. Denne legges ut på vår hjemmeside og siste utgave finner du her:

Åpenhetsloven gir også allmenheten retten til å kunne rette konkrete spørsmål til oss om produkter vi har installert, men med unntak i henhold til lovteksten i Åpenhetsloven §7. Dette skal gjøres ved skriftlig henvendelse til epostadresse apenhetsloven@vvscomfort.no. Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig og innen fristen loven angir som er 3 uker fra mottatt henvendelse.

Etiske retningslinjer for leverandører og underleverandører

Generelt

Leverandører, og underleverandører, forplikter seg til å holde en høy forretningsetikk og etisk standard i sine kontraktsforhold og samarbeid med vår entreprenørvirksomhet.
Disse etiske retningslinjene for våre leverandører/underleverandører angir minstekrav som skal gjennomføres i hele sin virksomhet. Det kreves at deres leverandører/underleverandører også gjennomgår disse retningslinjene og overholder dem til enhver tid.

Åpenhetsloven

a) Plikter
Åpenhetsloven av 18. juni 2021 har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester (Ref FNs menneskerettserklæring, ILO konvensjonen, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper).
Åpenhetsloven pålegger store virksomheter hjemmehørende i Norge å gjennomføre fortløpende aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i sin totale leverandørkjede og redegjøre for funnene fra disse påfølgende kalenderår, innen 30. juni.
Vi krever at alle våre leverandører og underleverandører setter seg inn i og oppfyller lovens krav, og gjennomfører aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven og OECDs retningslinjer av alle sine underleverandører.
Aktsomhetsvurderingene skal dokumenteres og fortrinnsvis via 3.parts revisjoner, som skal gjøres tilgjengelig for oss på forespørsel.
Etter avtale skal leverandøren gi adgang for oss til å gjennomføre egne revisjoner av leverandøren og dens underleverandører.

Revisjon
Ved revisjon hos leverandør/underleverandør gjennomføres denne etter følgende plan/sjekkpunkter:
• Mål/ambisjoner
• Code of conduct – etiske retningslinjer (Herunder internt og overfor leverandører og samarbeidspartnere)
• Prioritet/avsatte ressurser til overholdelse av åpenhetslovens krav
• Opplæringsrutiner
• Avvikssystemer (herunder aktsomhetsvurderinger av leverandørkjede ihht åpenhetsloven)
• Tilbakemeldingskultur (Herunder system for å oppfylle informasjonskrav i åpenhetsloven)

b) Brudd
Dersom aktsomhetsvurderinger av leverandører viser brudd eller risiko for brudd på Åpenhetsloven, herunder ovennevnte konvensjoner og retningslinjer skal det umiddelbart informeres skriftlig til oss, og tiltak skal iverksettes av leverandør/underleverandør.
Dersom det fremkommer brudd på Åpenhetsloven og ovennevnte konvensjoner / retningslinjer som ikke informeres til oss skriftlig og tiltak ikke gjennomføres, forbeholder vi oss retten til å vurdere forretningsforholdet med leverandøren.

Interne forhold hos leverandøren/underleverandøren

Leverandøren/underleverandører skal følge Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter hva angår rettigheter og plikter i forhold til alle ansatte og krav til godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
I dette ligger det at leverandøren/underleverandøren skal ha utarbeidet HMS-regelverk med rutiner iht Internkontrollforskriften.

Leverandøren/underleverandøren skal i sin virksomhet etterleve aktuelt regelverk slik som Anskaffelseslovens bestemmelser (§ 5), Interkontrollforskriften § 5, Byggherreforskriften § 5, Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 og § 26 a, Allmenngjøringsloven med forskrift (ikke uttømmende).

Spørsmål eller varsel om vårt arbeid med åpenhetsloven

Send oss en mail på apenhetsloven@vvscomfort.no dersom du har spørsmål til vårt arbeid med åpenhetsloven. Dersom du mistenker at noen det forekommer brudd mot åpenhetsloven hos oss eller noen av våre leverandører vil vi høre fra deg.
Vi svarer omgående, men senest innen 3 uker.

Rapporter

VVS Comfort AS ble fra og med 01.01.2024 underlagt åpenhetsloven. Her publiseres redegjørelsene:


Neste redegjørelse vil bli publisert innen 30.06.2025.